સામાજિક વિજ્ઞાન

ધોરણ - ૭

પ્રથમ સત્ર૧. બે મહારાજયો

૨. પૃથ્વી ફરે છે

૩. સરકાર

૪. રાજપૂત યુગ

૫. સ્થળ અને સમય